Didaktik

Der er ingen helt entydig definition på begrebet didaktik, men man kan sige, at det generelt handler om at fremme en læring[1] af noget hos nogen. Dette ”noget” er konkrete handlinger i klasserummet, som bestemmes af de mål, som stilles op for undervisningen. Af disse mål udspringer overvejelser over valg af indhold, dvs. af de kundskaber, den viden og de færdigheder, der i den givne situation skønnes at være af størst værdi for ”nogen” altså eleverne. Den konkrete fagvoksen vælger hvilke konkrete undervisningshandlinger, der skal sættes i værk.  Derved kan man sige, at undervisningens mål, indhold og metoder bliver grundkategorier for didaktikken. Fagdidaktik handler om et bestemt fags formål, mål og indhold. Dermed er viden om sit fag selvfølgelig en grundforudsætning for succesfuld undervisning i sit fag, men det er ikke i fagdidaktikken (fag-fagligheden) de store udfordringer i folkeskolen findes. Den store udfordring ligger i at sikre tilstrækkelig læring i sit fag hos alle elever og prøve at gøre dem så dygtige, som de kan blive.

Du kan læse mere i bogen Systemisk Pædagogik, Hvorledes man i praksis kan strukturere sin undervisning, så man kan fange eleverne der hvor de er fagligt.[1] Her forstås læring, som en (varig) forandring. Det er ikke at blive præsenteret for noget, men skal under en eller anden form medføre at den lærende kan/gør noget vedkommende ikke kunne før.

God didaktik kræver en passende kompetence i alle 3 lærerkompetencer. Det er INGEN undervisningsmetode som er universel, derfor sælger diagnoser en fejlbehæftet viden om, at man ved, hvad der er galt med eleven.